VOORWAARDEN EN REGLEMENT

ALGEMENE EN DEELNAMEVOORWAARDEN BRADERIJ - SPETSERSFEESTEN MERKSPLAS

INSCHRIJVING

U kunt zich aanmelden voor deelname via het online inschrijvingsformulier.

Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en naar rato van beschikbaarheid binnen de sector. Een uitgebalanceerd deelnemersveld, daar is iedereen mee gebaat.
Na het terugbezorgen van uw inschrijvingsformulier beoordelen wij of deelname mogelijk is.
U ontvangt ruim voor aanvang een bevestiging van deelname en circa drie weken voor aanvang, de opbouwbrief.

In laatstgenoemde brief worden een aantal belangrijke gegevens vermeld, zoals bijvoorbeeld uw opbouwtijd. Leest u deze brief daarom aandachtig door.
Eveneens zal deze brief een plaatsnummer bevatten. Dit document moet meegebracht worden en getoond aan de plaatselijke organisatie.

VOORWAARDEN

Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor het volledige event van 13u00 tot 18u00 . De deelnemer is verplicht deze volledig duur zijn stand uit te baten. De straat wordt afgezet vanaf 10u00 en terug opengesteld vanaf 21u00.

De genoemde deelnamekosten hebben betrekking op deelname gedurende de hele periode.
De genoemde deelnamekosten worden vermeerderd met 21% BTW.
De Leopoldstraat, Kerkstraat, de Markt en Kerkplein zijn per auto alleen toegankelijk tot een uur voor aanvang en tot een uur ná sluiting.
Voor deelnemers met ideële en/of niet-commerciële doeleinden geldt het 10 euro tarief.
Er mogen maximaal twee standplaatsen gehuurd worden.

Elektriciteitsvoorzieningen : elke deelnemer staat in voor zijn eigen elektriciteitsvoorziening en individuele standverlichting. Unizo Merksplas voorziet plaatsen voor stroomaansluiting. Het verbruik zit inbegrepen in de deelnameprijs (stand met elektriciteit)

STANDPLAATS

Voor de ondernemers zijn grondplaatsen voorhanden om het eigen promotionele en collectieve doel te bereiken. Deze grondplaats van 3,5 meter (diepte) en max 12 meter (breedte) die u naar eigen inzicht kan inrichten.Elke deelnemer zorgt voor zijn eigen standvorm. Het UNIZO-bestuur staat niet in voor overdekte tafels, paraplu's of dergelijken. Het is verboden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, voedingswaren, drank, andere goederen dan aangevraagd en dieren te verkopen.

FOODTRUCK

Plaats voor een foodtruck of eetstand tot 12 meter. Deze plaats heeft een diepte van 3,5 meter. Bij gebruik van gasflessen, enkel toegestaan bij aansluiting van een volle gasfles om ongevallen tijdens het verwisselen van gasflessen te vermijden. Verder dient u alle nodige en wettelijke veiligheidsvoorschriften te respecteren.

VERENIGINGEN

Inschrijving als vereniging met informatieve stand : onder informatieve stand wordt verstaan, het uitsluitend verstreken van informatie over uw vereniging of activiteiten. Zij mogen dan ook niets verkopen van welke aard ook, geen kansspelen of tombola's inrichten die geld opbrengen voor hun vereniging. Een informatieve stand is dan ook GRATIS. Indien zij drank of eten wensen te verkopen, dienen zij hier eveneens inschrijvingsgeld voor te betalen.

VERGUNNINGEN

Als handelaar heeft u geen leurkaart nodig om deel te nemen aan de braderij in Merksplas, maar u moet wel kunnen bewijzen dat u handelaar bent. Lokale handelaars die een kraam voor hun winkel hebben, zijn niet verplicht zich te identificeren. Hun uithangbord doet dienst als identificatie. Handelaars, verenigingen en organisaties van buiten de gemeente die op uitnodiging deelnemen, moeten zich tijdens de hele verkoopperiode identificeren. Zij moeten ook vooraf van de organisatie toelating hebben gekregen om te mogen deelnemen.

SABAM

Sabam-belasting voor geluidsinstallaties : de sabambijdrage zal in zijn totaliteit gedragen worden door Unizo Merksplas en moet dus niet individueel betaald worden door de deelnemers. Wie gebruik maakt van klankinstallaties moet dit vermelden op zijn inschrijving. Het volume ervan mag zeker niet storend zijn voor naaste collega's.

FLYEREN

Collecteren, flyeren en/of het plaatsen van reclame-uitingen op de braderij in Merksplas is uitsluitend toegestaan wanneer de organisatie dit vooraf schriftelijk aan u heeft bevestigd. Een afschrift van deze brief dient u tijdens het evenement te kunnen overleggen aan de organisatie.

AFVAL

U dient zelf te voorzien in het schoonhouden van uw standruimte en te zorgen voor de volledige afvalverwijdering tijdens en na het betreffende evenement. Met andere woorden, u geeft de aangewezen plaats terug zoals u deze hebt gekregen.

BETALING

De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te zijn voldaan. Na ontvangst van uw reservering ontvangt u de factuur die u binnen de gestelde betalingstermijn dient te voldoen. Wanneer de betaling uitblijft, vervalt uw inschrijving en behoudt de organisatie zich het recht voor uw gereserveerde plaats door te verhuren aan derden. U blijft wel verantwoordelijk voor de afgesproken bedragen. Onze eerder verzonden factuur blijft onveranderlijk op u invorderbaar.

ANNULERING

Na inschrijving is annulering mogelijk onder de volgende voorwaarden: tot 4 weken voor aanvang is annulering kosteloos. Binnen 2 tot 4 weken voor aanvang is 50% van de deelnameprijs verschuldigd.
Binnen 2 weken tot het evenement is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

AANMELDING

Alle deelnemers zijn verplicht zich ten laatste 45 minuten voor de opening van de braderij aan te melden met hun bewijzen van betaling van het staangeld aan de afgevaardigden van de braderij. Er zijn 3 toegangswegen : (1) ter hoogte van het rondpunt Stwg op Turnhout, -Leest en Leopoldstraat of (2) het rondpunt Leest (oude Lidl), - Molenzijde of (3) via de Steenweg op Hoogstraten en Kerkstraat. Deelnemers dewelke vooraf geen genummerde standplaats hebben toegewezen gekregen moeten wachten tot allerlaatst.

VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische of andere problemen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en beschadiging of verlies, noch van koopwaar noch van roerende goederen en uitrusting. Deze lijst is niet beperkend. De organisatie kan ten alle tijden de braderij in Merksplas annuleren of tussentijds beëindigen in geval van overmacht, rampen of andere ter beoordeling van de organisator zwaarwegende argumenten. Elke handelaar die voedsel verdeelt/verwerkt moet in het bezit zijn van een geldige voedselvergunning. Elke handelaar die gas/elektriciteit nodig heeft dient deze zelf te voorzien. Eventuele leidingen dienen gefixeerd te worden en elektronische en/of gasinstallaties moeten conform de wet en verzekerd zijn.

GESCHILLEN

Door aan de braderij in Merksplas deel te nemen, aanvaarden de deelnemers alle punten van het reglement, evenals elke beslissing van de organisatie daarover. De organisatie beslist over incidenten en over de beslissingen van de organisatie kan niet worden gecommuniceerd. Niet voorziene gevallen worden behandeld en beoordeeld door de organisatie. Elke uitspraak van de organisatie is bindend.

Het bestuur van de braderij in Merksplas (Unizo Merksplas) kan te allen tijde dit reglement wijzigen wanneer leemtes of andere gebreken worden vastgesteld.

Handelaars dienen opgave te doen van hun BTW-nummer en facturatie-adres.
Verder dienen alle standhouders er voor te zorgen dat zij administratief volledig in orde zijn en geen overtredingen begaan.

Op alle overeenkomsten gesloten met Unizo Merksplas (organisator Braderij in Merksplas) is het Belgisch recht van toepassing.
Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Unizo Merksplas zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Turnhout.